Genel Sekreter
 • Yusuf Ali Karaman
  Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri
 •   (232) 484 50 00
 •   (232) 484 50 03
 •  
 •   bilgi@ebb.gov.tr

Belediye yönetimlerinin belirli bir kamu hizmetinin görülebilmesi amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki yerel yönetim birlikleri yoluyla güç birliği yapması, devletlerin yerelden başlayan sürdürülebilir kalkınma modeli için dikkate aldığı önemli stratejilerdendir.
 
Ülkemiz ayrıca işbirliği ile ilgili olarak, diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleri ile sınır ötesi işbirliği çalışmaları yapmaktadır.  Yerel Yönetimler arasında ekonomik ve sosyal-kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, çevre koruma, afet ve kriz yönetimi, sanat ve spor gibi alanlarda  faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi kent çalışmalarının yerelden başlayarak bölgesel ve ulusal ölçeğe  taşınması açısından önemli çalışmalar belediye birlikleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Belediyeler Birliği de, 126 belediyesi ile, bölgesel ve bölgelerarası gelişme dinamiklerini çalıştırma açısından önemli faaliyetleri yerine getirmede olup 1985 yılından bu yana üye belediyelerimiz ile birlikte iç paydaş (meclis üyelerimiz, personelimiz ve ilgi gruplarımız) ve dış paydaşlarımızın (kamu, özel ve sivil ilgi gruplarımız) desteği ve katılımlarıyla güçlü bir yapı kazanmıştır.
 
Ege Belediyeler Birliği de, 126 belediyesi ile, bölgesel ve bölgelerarası gelişme dinamiklerini çalıştırma açısından önemli faaliyetleri yerine getirmede olup 1985 yılından bu yana üye belediyelerimiz ile birlikte iç paydaş (meclis üyelerimiz, personelimiz ve ilgi gruplarımız) ve dış paydaşlarımızın (kamu, özel ve sivil ilgi gruplarımız) desteği ve katılımlarıyla güçlü bir yapı kazanmıştır.

Birlikler daha büyük ölçekli alanda hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak gönüllü bir beraberlik ve rızaya dayanan bir yapılanmadır. Bölge alanın bütünleşik bir anlayışla planlanması, korunması, geliştirilmesi, tanıtımı ile bağlantılı yaşam kalitesi göstergelerinin gelişiminin sağlamasında toplumsal birikimden de yararlanmak önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu birliktelikte gerek belediyelerimiz gerek yerel halk desteğinde bölgesel kalkınmada güç birliği yapılması ve başarı için gerekli demokratik araçların ve teknolojik kolaylıkların sonuna kadar kullanılması önem taşımaktadır.

Bu düşüncelerle;
 • Çalışmalarımızın, deneyim ve bilgi paylaşımının arttırılması amacıyla sürdürülmesi ve geliştirilmesi,
 • Özellikle kurumsallaşmış katılımcı, müzakereci ortamların, diğer mekanizma ve süreçlerden yararlanılması yönünde girişimde bulunulması,
 • Üye belediyelerin ve hemşerilerimizin, birlik çalışmalarını sahiplenmesinin teşvik edilmesi,
 • Çalışmalarımızda, belediye mevzuatımızın felsefesinde yer alan demokratikleşmenin gelişmesi için “yönetişim” ilkesinin yaşama geçirilmesi, yerel ve merkezi yönetim kuruluşlarının bölgesel çalışmalarımıza yönelik program öncelikleri içerisinde yer almasının özendirilmesi,
 • Ege Belediyeler Birliğinin Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki rolünün, ulusal ve yerel düzeylerde daha iyi anlaşılmasının ve önemsenmesinin geliştirilmesi,
 • Ulusal ve yerel basının birlik çalışmalarına yönelik genel duyarlılık düzeyinin arttırılması ve ilgisinin çekilmesi,
 • Ege Belediyeler Birliğine üye belediyelerin iç ve dış paydaşlarımız olan ilgi gruplarıyla stratejik planlarının gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi,
 • Özel sektörün katılımının arttırılması ve öncelikli yerel projelerin uygulanması için kaynaklara daha kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak kanalların geliştirilmesi,
 • Yerel ortaklara yönelik olarak, Birlik çalışmalarının, Belediyelerimizin kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yürütülmesine yönelik güncelleştirilmesi ve sürdürülebilirlik analizleri içinde planlanması,
 • Çağdaş yönetişim ilkelerinin yaşama geçirilmesi için, mevcut deneyime dayalı olarak hazırlanacak, yapılandırılmış ve konu-odaklı eğitim verilmesi, Üniversiteler, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları gibi uzman kuruluşlar kanalıyla geliştirilecek bilimsel yol göstericiliğin değerlendirilmesi, Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi Hedeflerinin ortak çalışmalarla genişletilmesi ve geliştirilmesi için konu odaklı çalışmaların teşvik edilmesi temel çalışma ilkemizdir.
Bu düşüncelerin ışığı altında başta üyelerimiz olmak üzere tüm belediyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim.